نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-5522820
امروز
یکشنبه 1400/7/25
|
ساعت

آرشیو اخبار

جستجو بر اساس عنوان خبر

عنوان خبر

تاریخ و ساعت خبر : 1400/03/17   |  8:41
تاریخ و ساعت خبر : 1400/03/13   |  9:19
تاریخ و ساعت خبر : 1400/02/12   |  12:51
تاریخ و ساعت خبر : 1400/02/06   |  6:36
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/11   |  13:18
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/01   |  12:55
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/14   |  11:48
تاریخ و ساعت خبر : 1399/11/03   |  8:15
تاریخ و ساعت خبر : 1400/03/17   |  8:41
تاریخ و ساعت خبر : 1400/03/13   |  9:19
تاریخ و ساعت خبر : 1400/02/12   |  12:51
تاریخ و ساعت خبر : 1400/02/06   |  6:36
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/11   |  13:18
تاریخ و ساعت خبر : 1400/01/01   |  12:55
تاریخ و ساعت خبر : 1399/12/14   |  11:48
تاریخ و ساعت خبر : 1399/11/03   |  8:15

آدرس : کردستان ،کامیاران خ امام خميني خ تربيت جنب نهضت سواد آموزي
کد پستی : 74897-66316 | نمابر: 08735522820 | شماره تماس : 5522820-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com